Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI ÖRNEĞİ
seopaketisatinal.com (SEO Paketi Satın Al) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna
azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.
1. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği
6698 sayılı KVKK uyarınca, seopaketisatinal.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz,
tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak,
değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme
konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen
her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri
Paylaştığınız kişisel veriler,
• Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin
gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat
gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
• Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek
kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;
• Reklam tercihlerini analiz etmek için,
6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında
Bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, seopaketisatinal.com ile paylaştığınız kişisel verilerinizin
aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, reklam verenler,
doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta seopaketisatinal.com altyapısını
kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve
kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet
aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve
diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.
Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “ seopaketisatinal.com Çerez
Politikası” olup, şu anda okuduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nın
bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez Politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen
tıklayın. (Gereken çerez politikası örneğine belgenin en altında bulunan bağlantı ile
ulaşabilirsiniz)
4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli
Kişisel verileriniz,
• seopaketisatinal.com internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad,
adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi
kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları,
tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler,
konum verileri şeklinde;
• seopaketisatinal.com ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi
amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan
kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı
ya da elektronik ortamdan;
• Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun,
kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde
edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının
sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram,
Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden;
işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.
5. KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz
seopaketisatinal.com, KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce yayım
hayatına başlamadığı için bu tarihten önce depoladığımız bir kişisel veri bulunmamaktadır.
6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan
yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak
kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu
tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın
bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.
Kişisel Verileriniz;
• Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş
ortaklarımız,
• Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi
kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya
kuruluşlarına,
• seopaketisatinal.com ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel
kişilere,
Gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir.
7. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması
seopaketisatinal.com , kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun
12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz
kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem
kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla
mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin
öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri
Koruma Kurulu’na bildirilecektir.
8. Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması
KVKK’nun 4. maddesi uyarınca seopaketisatinal.com’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel
olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda seopaketisatinal.com’un yürürlükteki
mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel
verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi
gerekmektedir.
9. 6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde
gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
• Kişisel Veri Sahibi, seopaketisatinal.com’a (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
10. İletişim ve Başvuru Yöntemi
seopaketisatinal.com tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı
sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan
edilecektir.
Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini info@seopaketisatinal.com eposta adresine yöneltebilirler.
seopaketisatinal.com iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek
kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin
gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde,
ornekalanadi.com , ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin
Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre
belirlenen tarife üzerinden belirlenir.
Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi
paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri,
verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, Bir sosyal medya
uygulaması olan seopaketisatinal.com ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda
ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını,
üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine
bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce ornekalanadi.com’a
başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin,
bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir
rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.
Bu sözleşme en son 10/03/2019 tarihinde güncellenmiştir.

İletişime Geçin
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?